Algemene voorwaarden Praktijk Marie-José Lommerse

 

Voorwaarden therapie

 • De basis van het therapeutisch werk is de gelijkwaardigheid tussen behandelaar en cliënt en gebaseerd op zelfverantwoording.
 • De behandelaar maakt gebruik van bio-resonantie apparatuur om blokkades op te sporen. Deze apparatuur is niet geschikt om een diagnose te stellen, of een medische diagnose te vervangen.
 • Natuurgeneeskundige therapie kan nooit in plaats van de regulier medische zorg staan.
 • De therapie vervangt nooit controles van een huisarts en/of specialist.
 • De behandelaar adviseert nooit met medicijnen te stoppen, te verminderen, of deze door andere substanties te vervangen. Voorgeschreven medicatie is ten allen tijde de verantwoordelijkheid van de voorschrijver, de huisarts en/of specialist bij wie de cliënt onder controle staat.
 • De behandelaar kan om het proces te ondersteunen voeding, supplementen, remedies, beweging, oefeningen adviseren. Echter is het de vrije beslissing van de cliënt om een voorstel van de behandelaar op te volgen.
 • De behandelaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van de natuurgeneeskundige behandeling, slechts voor de handelingen die zij tijdens de sessie verricht en/of zij volgens de behandelovereenkomst werkt.

 

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie.

 • De behandelaar is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), dit is geregeld via de klachtenprocedure en -functionaris van de LVNT / RBCZ en de SCAG (vnt-nederland.nl of www.rbcz.nl)
 • De behandelaar is gehouden aan de LVNT beroepscode.
 • De behandelaar stelt de belangen van de cliënt/het kind centraal in de therapie.
 • De behandelaar zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen 12-16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De behandelaar die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben.
 • De behandelaar verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de ouders in alle fasen van de behandeling.
 • De ouders verplichten zich middels en anamnese gesprek relevante informatie aan de behandelaar te verstrekken.
 • De behandelaar houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere behandelaars/therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 • De behandelaar verplicht de cliënt/het kind correct door te verwijzen naar collega therapeuten of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De behandelaar dient de cliënt te informeren als tijdens de behandeling gebruik gemaakt wordt van video, recorder etc. De opnamen zijn en blijven wel eigendom van de behandelaar. De hiervoor verkregen gegevens worden vijf jaar bewaard na opnamedatum.
 • De cliënt maakt zelf in geen geval gebruik van video, recorder etc... zonder toestemming van de behandelaar.

 

Afspraken behandelingen/consulten

 • De cliënt is geïnformeerd over de kosten en werkwijze per behandeling/consult via de website.
 • De behandeling is opgebouwd uit een of een aantal consulten waaraan telkens vooraf een gesprek plaats vindt.
 • Het behandelplan bestaat uit de volgende stappen: 1. Het intakegesprek met de cliënt over zijn klachten/hulpvraag, (+medische historie), 2. Het zoeken naar wat stress of blokkades geeft m.b.t. de klachten. 3. Het bewerken van deze on-balansen/stressoren via behandeltechnieken waar de behandelaar voor is opgeleid. 4. Het na-testen van het effect van de behandeling. 5. Het evalueren van het consult ter afsluiting.
 • De behandelaar en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding behandelaar-cliënt.
 • De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen in de loop van het behandeltraject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 • Na iedere behandeling (of na een aantal vooraf afgesproken serie behandelingen) wordt in overleg besloten of de behandeling een vervolg zal krijgen.
 • Een consult duurt zo lang als in de agenda van de behandelaar is gereserveerd. Een consult/behandeling duurt maximaal 1 uur, tenzij vooraf anders is afgesproken.
 • De nabesprekingen vinden plaats in de gereserveerde tijd. Algemene voorwaarden 2019

 

Betaling en Kosten

 • De kosten van een behandeling zijn terug te vinden op website: www.feelokee.nl.
 • Prijsstijgingen worden voor de ingangsdatum aangekondigd.
 • De eerste behandeling/consult omvat tevens het intakegesprek.
 • De kosten van de behandeling dienen binnen 14 dagen na de behandeling te worden voldaan. Betalingswijze van de behandelingen geschiedt per overmaking of betaalverzoek. Bij het afnemen van trajecten kan na overleg in termijnen worden betaald.
 • Bij verhindering zal de cliënt minimaal 48 uur van tevoren afzeggen, anders wordt de volledige behandeling/consult in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid

 • Praktijk Marie-José Lommerse is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 • Praktijk Marie-José Lommerse is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren of het betreden van de parkeergelegenheden rondom de praktijk, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk.
 • Klachten over de behandeling zijn altijd eert met de behandelaar te bespreken. Komen behandelaar en cliënt er niet uit, dan kan/kunnen de cliënt/ouders zich tot de LVNT wenden en via de website contact opnemen (lvnt-nederland.nl)

 

Vergoeding van de therapie

 • Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. De cliënt informeert altijd zelf vooraf aan het bezoek aan de behandelaar bij de zorgverzekeraar of deze kosten (gedeeltelijk) worden vergoed. Via de website lvnt-nederland.nl kan men een lijst raadplegen met zorgverzekeraars en vergoedingen.
 • Stuur ontvangen declaraties altijd in en bewaar een kopie voor uzelf.
 • Zie erop toe dat uw behandelaar op de declaraties altijd zijn licentienummers, AGB-codes en KvK nummer vermeldt. Ook moeten de logo’s van de koepelorganistaties en beroepsverenigingen op de nota staan (RBCZ en LVNT)

 

Bijzondere bepalingen

 • Medicatie: voorgeschreven medicatie mag de cliënt nooit zonder overleg met de huisarts en/of specialist veranderen of achterwege laten. Het is van belang dat de cliënt de huisarts en/of specialist laat weten dat u ook onder behandeling bent van een natuurgeneeskundige behandelaar. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, neemt de cliënt contact op met zijn/haar huisarts en/of specialist.
 • Verhindering behandelaar: Als de behandelaar door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf consulten, behandelingen of sessies uit te voeren, kan zij voorstellen een collega in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. In het geval dat de cliënt die niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de behandelaar kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de behandelaar. Na beëindiging van de behandel overeenkomst worden slechts die kosten van consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.
 • Telefonisch spreekuur: Als er gedurende de periode van therapie vragen cq. Opmerkingen zijn die de cliënt (telefonisch) wenst te bespreken, heeft de behandelaar hiervoor de mogelijkheid een bericht met naam en nummer achter te laten op de voicemail, waarna u zo spoedig mogelijk wordt terug gebeld. Voor gesprekken van meer dan 15 minuten wordt in overleg € 25,00 in rekening gebracht.

 

 • Klachten en geschillen
 • Mocht u een klacht hebben dan zou ik het op prijs stellen, om dit eerst met mij te bespreken. Mochten wij er niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de beroepsvereniging LVNT (tel: 033 - 472 60 03 E-mail: info@lvnt.nl). Komen zij er niet uit, dan zal de klacht worden doorgestuurd naar de klachten- en geschillencommissie van het SCAG.

 

 

Vergoedingen

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging LVNT. Dit betekent dat een groot aantal ziektenkostenverzekeraars een deel van de consulten vergoeden, indien je aanvullend verzekerd bent. Check hiervoor je eigen verzekering !


Behandelingen zonder medische reden (zoals bijv. ontspanningsmassage, of stoelmassages bij bedrijven) komen NIET in aanmerking voor vergoedingen.


Vergeten- en niet tijdig afgezegde afspraken (binnen 24 voor de afspraak) worden wel in rekening gebracht, maar kunnen niet ter vergoeding worden ingediend.