ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene voorwaarden Praktijk Marie-José Lommerse

 

Voorwaarden therapie

 • De basis van het therapeutisch werk is de gelijkwaardigheid tussen behandelaar en cliënt en gebaseerd op zelfverantwoording.
 • De behandelaar maakt gebruik van bio-resonantie apparatuur om blokkades op te sporen. Deze apparatuur is niet geschikt om een diagnose te stellen, of een medische diagnose te vervangen.
 • Natuurgeneeskundige therapie kan nooit in plaats van de regulier medische zorg staan.
 • De therapie vervangt nooit controles van een huisarts en/of specialist.
 • De behandelaar adviseert nooit met medicijnen te stoppen, te verminderen, of deze door andere substanties te vervangen. Voorgeschreven medicatie is ten allen tijde de verantwoordelijkheid van de voorschrijver, de huisarts en/of specialist bij wie de cliënt onder controle staat.
 • De behandelaar kan om het proces te ondersteunen voeding, supplementen, remedies, beweging, oefeningen adviseren. Echter is het de vrije beslissing van de cliënt om een voorstel van de behandelaar op te volgen.
 • De behandelaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het resultaat van de natuurgeneeskundige behandeling, slechts voor de handelingen die zij tijdens de sessie verricht en/of zij volgens de behandelovereenkomst werkt.

 

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

De behandelaar is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), dit is geregeld via de klachtenprocedure en -functionaris van de LVNT / RBCZ en de SCAG (vnt-nederland.nl of www.rbcz.nl)

 • De behandelaar is gehouden aan de LVNT beroepscode.
 • De behandelaar stelt de belangen van de cliënt/het kind centraal in de therapie.
 • De behandelaar zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen 12-16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De behandelaar die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben.
 • De behandelaar verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de ouders in alle fasen van de behandeling.
 • De ouders verplichten zich middels en anamnese gesprek relevante informatie aan de behandelaar te verstrekken.
 • De behandelaar houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere behandelaars/therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 • De behandelaar verplicht de cliënt/het kind correct door te verwijzen naar collega therapeuten of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De behandelaar dient de cliënt te informeren als tijdens de behandeling gebruik gemaakt wordt van video, recorder etc. De opnamen zijn en blijven wel eigendom van de behandelaar. De hiervoor verkregen gegevens worden vijf jaar bewaard na opnamedatum.
 • De cliënt maakt zelf in geen geval gebruik van video, recorder etc... zonder toestemming van de behandelaar.

 

Afspraken behandelingen/consulten

 • De cliënt is geïnformeerd over de kosten en werkwijze per behandeling/consult via de website.
 • De behandeling is opgebouwd uit een of een aantal consulten waaraan telkens vooraf een gesprek plaats vindt.
 • Het behandelplan bestaat uit de volgende stappen: 1. Het intakegesprek met de cliënt over zijn klachten/hulpvraag, (+medische historie), 2. Het zoeken naar wat stress of blokkades geeft m.b.t. de klachten. 3. Het bewerken van deze on-balansen/stressoren via behandeltechnieken waar de behandelaar voor is opgeleid. 4. Het na-testen van het effect van de behandeling. 5. Het evalueren van het consult ter afsluiting.
 • De behandelaar en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding behandelaar-cliënt.
 • De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen in de loop van het behandeltraject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 • Na iedere behandeling (of na een aantal vooraf afgesproken serie behandelingen) wordt in overleg besloten of de behandeling een vervolg zal krijgen.
 • Een consult duurt zo lang als in de agenda van de behandelaar is gereserveerd. Een consult/behandeling duurt maximaal 1 uur, tenzij vooraf anders is afgesproken.
 • De nabesprekingen vinden plaats in de gereserveerde tijd. Algemene voorwaarden 2019

 

Betaling en Kosten

 • De kosten van een behandeling bedragen € 70,- per uur. Tenzij vooraf anders afgesproken.
 • Prijsstijgingen worden voor de ingangsdatum aangekondigd.
 • De eerste behandeling/consult omvat tevens het intakegesprek.
 • De kosten van de behandeling dienen binnen 14 dagen na de behandeling te worden voldaan. Betalingswijze van de behandelingen geschiedt per overmaking of betaalverzoek. Bij het afnemen van trajecten kan na overleg in termijnen worden betaald.

Vergoedingen

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging LVNT. Dit betekent dat een groot aantal ziektenkostenverzekeraars een deel van de consulten vergoeden, indien je aanvullend verzekerd bent. Check hiervoor je eigen verzekering !


Behandelingen zonder medische reden (zoals bijv. ontspanningsmassage, of stoelmassages bij bedrijven) komen NIET in aanmerking voor vergoedingen.


Vergeten- en niet tijdig afgezegde afspraken (binnen 24 voor de afspraak) worden wel in rekening gebracht, maar kunnen niet ter vergoeding worden ingediend.